સાયબ્રીડ કે - ૧૦ અડદ (૧ કિગ્રા)

મહત્તમ વેચાણ કિંમત : ₹250 (તમામ કર સહીત)
રેટિંગ: | 0.00

  • વહેલી પાકતી ઉભા છોડ વાળી જાત
  • આંતર પાક માટે અનુકુળ
  • ખુબ સારી ઉપજ ક્ષમતા 

વધુ વિગત જાણવા માટે લોગ ઈન કરો

લોગ ઈન