સાયબ્રીડ કે - ૧૦ અડદ (૧ કિગ્રા)

મહત્તમ છૂટક કિંમત : ₹250
મુખ્ય મુદ્દા:

  • વહેલી પાકતી ઉભા છોડ વાળી જાત
  • આંતર પાક માટે અનુકુળ
  • ખુબ સારી ઉપજ ક્ષમતા 

વધુ વિગત જાણવા માટે લોગ ઈન કરો

લોગ ઈન