સાયબ્રીડ કે-૫૫ રિસર્ચ તલ(૫૦૦ ગ્રામ)

મહત્તમ છૂટક કિંમત : ₹250
મુખ્ય મુદ્દા:

  • ૨-૩ ડાળી ધરાવતો છોડ
  • પિયત બિન પિયત ખેતીમાં અનુકુળ
  • સફેદ અને મોટા દાણા

વધુ વિગત જાણવા માટે લોગ ઈન કરો

લોગ ઈન