સાયબ્રીડ કે-૫૫ રિસર્ચ તલ(૫૦૦ ગ્રામ)

મહત્તમ વેચાણ કિંમત : ₹250 (તમામ કર સહીત)
રેટિંગ: | 0.00

  • ૨-૩ ડાળી ધરાવતો છોડ
  • પિયત બિન પિયત ખેતીમાં અનુકુળ
  • સફેદ અને મોટા દાણા

વધુ વિગત જાણવા માટે લોગ ઈન કરો

લોગ ઈન