સાયબ્રીડ કે - ૮૦ ધાણા (૨ કિગ્રા )

મહત્તમ છૂટક કિંમત : ₹450
મુખ્ય મુદ્દા:

  • ઝડપી વૃધ્ધિવાળો છોડ
  • એકરૂપ પાક ક્ષમતા
  • પાક ઢળી પાડવા સામે સહનશીલ

વધુ વિગત જાણવા માટે લોગ ઈન કરો

લોગ ઈન