સાયબ્રીડ કે-77 રિસર્ચ તલ(૫૦૦ ગ્રામ)

મહત્તમ છૂટક કિંમત : ₹250
મુખ્ય મુદ્દા:

  • ૨-૩ ડાળી ધરાવતો છોડ
  • પિયત પિયત ખેતીમાં અનુકુળ
  • વધું ઉત્પાદન ક્ષમતા

વધુ વિગત જાણવા માટે લોગ ઈન કરો

લોગ ઈન