સાયબ્રીડ દિવ્યશક્તિ CHB-5050 હાઈબ્રીડ બાજરા (૧.૫ કિગ્રા)

મહત્તમ વેચાણ કિંમત : ₹450 (તમામ કર સહીત)
રેટિંગ: | 0.00

  • વધું ફૂટ સાથે લાંબા ડૂંડા ધરાવતી હાયબ્રીડ
  • કુતુલ બાવા સામે સહનશીલ
  • વધું ઉત્પાદન સાથે ઉતમ ચારો
  • ચોમાસું તથા ઉનાળુ વાવેતર માટે યોગ્ય

વધુ વિગત જાણવા માટે લોગ ઈન કરો

લોગ ઈન