અવની - ગોલ્ડ 33 હાઈબ્રીડ મકાઈ (૪ કિગ્રા)

રેટિંગ: | 0.00

  • પાકની અવધિ - 120 થી 125 દિવસ
  • ડોડા લાંબા, ભરાવદાર અને ટોચ સુધી ભરેલા
  • થડ મજબુત હોવાથી છોડ ઢળી પડતા નથી.
  • દાણા મધ્યમ મોટા કદના અને પીળા 
  • નારંગી રંગના
  • છોડની સરેરાશ ઉંચાઈ 200 સે.મી. થી 220 સે.મી.
  • દાણા અને ઘાસચારાનું મબલખ ઉત્પાદન આપતી હાઈબ્રીડ

વધુ વિગત જાણવા માટે લોગ ઈન કરો

લોગ ઈન