અવની - 121 રીસર્ચ જીરૂ (૨ કિગ્રા)

રેટિંગ: | 0.00

  • છોડની સરેરાશ ઉંચાઈ 30 સે.મી.થી 35 સે.મી. 
  • 50% ફુલ આવવાના દિવસો 60 થી 65
  • પાકની અવધિ - 115 થી 120 દિવસ
  • છોડમાં નીચેથી ડાળીઓ ફુટે છે.
  • મુખ્ય ડાળીઓ અને પેટા ડાળીઓની સંખ્યા વધુ
  • છોડ ઘેરા લીલા રંગનો તેમજ વધુ પર્ણોને લીધે છોડ ગુચ્છેદાર હોય છે
  • છોડ દીઠ ચક્કર અને ઉપચક્કરોની સંખ્યા વધારે હોવાથી વધુ ઉત્પાદન આપે છે
  • અન્ય જાતોની સરખામણીમાં સુકારાના રોગ સામે વધુ રોગપ્રતિકારક શક્તિ ધરાવે છે

વધુ વિગત જાણવા માટે લોગ ઈન કરો

લોગ ઈન