આલ્પાઇન બહાર સંશોધિત રાયડો( ૧ કિગ્રા)

મહત્તમ વેચાણ કિંમત : ₹652 (તમામ કર સહીત)
રેટિંગ: | 0.00

  •  ૫૦% ફૂલોના દિવસો : ૪૬ થી ૪૮ દિવસ
  • છોડની ઉંચાઇ : ૧૮૫ થી ૨૦૦ સે.મી
  • મુખ્ય શાખાની લંબાઇ : ૯૫ થી ૧૦૫ સે.મી
  • મુખ્ય શાખા ઉપર ફળીની સંખ્યા : ૭૫ થી ૮૦
  • ફળીની લંબાઇ : ૫.૫ થી ૬ સે.મી
  • એક ફળીમાં બીજની સંખ્યા : ૧૬ થી ૧૮
  • તેલની ટકાવારી ૪૫ થી ૪૮%
  • ઉચ્ચ ઉપજ અને તેલની સારી ટકાવારી છોડ દીઠ ફળીની વધુ સંખ્યા

વધુ વિગત જાણવા માટે લોગ ઈન કરો

લોગ ઈન