આલ્પાઇન ૫૦૭ હાઇબ્રિડ મરચાં (૧૦ ગ્રામ)

મહત્તમ વેચાણ કિંમત : ₹650 (તમામ કર સહીત)
રેટિંગ: | 0.00

  • મરચાં ૬૦ થી ૬૫ દિવસે પહેલી વીણી
  • ફળ ની લંબાઈ ૧૪ સે. મી. અને ઘેરાવો ૨.૪ સે. મી.
  • ચળકતા આછા લીલા અને મધ્યમ તીખા ફળ
  • લીફકર્લ વાયરસ સામે સહનશીલ જાત
  • વધુ ઉત્પાદન આપતી જાત

વધુ વિગત જાણવા માટે લોગ ઈન કરો

લોગ ઈન