આલ્પાઇન ૬૦૧ હાઇબ્રિડ કારેલાં( ૫૦ ગ્રામ)

મહત્તમ વેચાણ કિંમત : ₹896 (તમામ કર સહીત)
રેટિંગ: | 0.00

  • પ્રથમ વીણી: ૪૫ થી ૫૦ દિવસ
  • ફળનો રંગ : ઘાટો લીલો
  • ફળની લંબાઈ : ૧૮ થી ૨૦ સે.મી.
  • ફળનું વજન : ૧૨૦ થી ૧૫૦ ગ્રામ
  • ઘાટા લીલા આકર્ષક અને સમાન ફળો
  • વધુ ઉત્પાદન આપતી જાત

વધુ વિગત જાણવા માટે લોગ ઈન કરો

લોગ ઈન