ઈન્દ્ર પાલજોગ રિસર્ચ હાઈબ્રીડ દિવેલા (૧ કિગ્રા)

મહત્તમ વેચાણ કિંમત : ₹580 (તમામ કર સહીત)
રેટિંગ: | 0.00

પ્રથમ માળ પાકવાનો સમય ૧૦૦-૧૧૦ દિવસ

સુકારા રોગ સામે અત્યંત પ્રતિકારક શક્તિ ધરાવતી જાત

વધુ વિગત જાણવા માટે લોગ ઈન કરો

લોગ ઈન