ઈન્દ્ર રાજી ૧૧૧+ રિસર્ચ તલ (૫૦૦ ગ્રામ)

મહત્તમ વેચાણ કિંમત : ₹350 (તમામ કર સહીત)
રેટિંગ: | 0.00

પાકવાનો સમય ૯૦-૯૫ દિવસ

મધ્યમ કદના સફેદ દાણા હોવાથી બજાર કિંમત સારી મળે છે

વધુ વિગત જાણવા માટે લોગ ઈન કરો

લોગ ઈન