કર્ણાવતી કર્મા હાઇબ્રિડ કપાસ બી જી II (450 ગ્રામ)

મહત્તમ છૂટક કિંમત :
₹853 ( ૪૫૦ ગ્રામ )
મુખ્ય મુદ્દા:

  • પાકવાના દિવસો : ૧૫૦ થી ૧૬૦ મોટા , વજનદાર જીંડવા 
  • બધા પ્રકાર ની જમીન મા અનુકુળ
  • ચુસીયા પ્રકાર ની જીવાત સામે પ્રતિકારક

વધુ વિગત જાણવા માટે લોગ ઈન કરો

લોગ ઈન