કર્ણાવતી 90 હાઇબ્રિડ કપાસ બી જી II (450 ગ્રામ)

મહત્તમ વેચાણ કિંમત :
: (તમામ કર સહીત)
રેટિંગ: | 0.00

  • પાકવાના દિવસો : ૧૪૦ થી ૧૫૦
  • રુંવાટી વાળા પાન
  • મોટા અને ભરાવદાર જીંડવા
  • ચુસીયા પ્રકાર ની જીવાત સામે પ્રતિકારક

વધુ વિગત જાણવા માટે લોગ ઈન કરો

લોગ ઈન