કર્તવ્ય મધુર કાકડી (૫૦ ગ્રામ )

મહત્તમ વેચાણ કિંમત : ₹320 (તમામ કર સહીત)
રેટિંગ: | 0.00

  • પહેલી વીણી : 38-40 દિવસે
  • ફળ પાકનો રંગ: આછી પીળી પટ્ટીઓ સાથે લીલા કલરનું ફળ
  • પાક ફળ પાકનું વજન : 250-300 ગ્રામ
  • ફળ પાકની લંબાઈ : 22-25 સે.મી
  • ફળ પાકનો આકાર: વિસ્તરેલ મધ્યમ લાંબા કદનું ફળ પાક

વધુ વિગત જાણવા માટે લોગ ઈન કરો

લોગ ઈન