કર્તવ્ય મેજિક મરચાં (૧૦ ગ્રામ)

મહત્તમ વેચાણ કિંમત : ₹758 (તમામ કર સહીત)
રેટિંગ: | 0.00

  • પહેલી વીણી : 55-60 દિવસે
  • છોડનો પ્રકાર : મધ્યમ ઉંચો ફેલાવો
  • ફળ પાકનો રંગ : લીલો, ઓછી કરચલીઓ
  • ળ પાકની લંબાઈ : 14-16 સેમી
  • ફળ પાક નો વ્યાસ : 1.8 સે.મી
  • તીખાશ : મધ્યમ તીખાશ
  • રોગ પ્રતીકારકતા : વાયરસ સામે રોગ પ્રતિકારકતા
  • લક્ષણો : લાલ પાવડર માટે ઉત્તમ જાત

વધુ વિગત જાણવા માટે લોગ ઈન કરો

લોગ ઈન