કર્તવ્ય મોહિની તૂરિયાં(૫૦ ગ્રામ )

મહત્તમ વેચાણ કિંમત : ₹385 (તમામ કર સહીત)
રેટિંગ: | 0.00

  • પહેલી વીણી :વાવણી પછી 55-60 દિવસ
  • ફળ પાકની લંબાઈ : 40-45 સેમી
  • મોસમ: આખું વર્ષ
  • લક્ષણો : જોરદાર વૃદ્ધિ,આકર્ષક મજબૂત ધારો,ટૂંકા ઇન્ટરનોડ્સ અને અત્યંત ઉત્પાદક જાત છે.

 

વધુ વિગત જાણવા માટે લોગ ઈન કરો

લોગ ઈન