કર્તવ્ય સુપર બુલેટ

મહત્તમ વેચાણ કિંમત : ₹520 (તમામ કર સહીત)
રેટિંગ: | 0.00

  • પહેલી વીણી : રોપણી પછી 50 થી 60 દિવસે
  • છોડનો પ્રકાર : ગુચ્છાદાર છોડ ફળ
  • પાકનો રંગ : આકર્ષક લીલો રંગ ફળ
  • પાકની લંબાઈ : 5-7સેમી ફળ
  • પાક નો વ્યાસ : 2.0 થી 2.5 સેમી,
  • લીસી સપાટી તીખાશ : વધારે તીખાશ(80000-90000 hsu)
  • રોગ પ્રતીકારકતા : વાયરસ સામે સારી સહનશીલતા
  • લક્ષણો : ખરબચડી ફળ પાકની સપાટી,લીલા વેચવા માટે સારા, ઉચ્ચ ઉપજ

વધુ વિગત જાણવા માટે લોગ ઈન કરો

લોગ ઈન