કૃષિકલ્પ એસસી 8080 હાઈબ્રીડ મકાઇ (4 કિલો )

મહત્તમ વેચાણ કિંમત : ₹1350 (તમામ કર સહીત)
રેટિંગ: | 0.00

  • પાકવાના દિવસ: ખરીફ: 110 થી 115,
  • રવિ: 120 થી 125,
  • એક સમાન ઊંચાઈ પર ડોડા લાગવાની ક્ષમતા,
  • સુકારા સામે વધુ સહનશીલ

વધુ વિગત જાણવા માટે લોગ ઈન કરો

લોગ ઈન