ક્રિસ્ટલ અટોપ (એટ્રાઝિન 50% ડબ્લ્યુ પી)

રેટિંગ: | 0.00

  • મુખ્ય નિંદામણ : વાર્ષિક ઘાસ અને પોહળા પાંદડાવાળા નીંદણનું નિયંત્રણ
  • પ્રમાણ : 400-800 ગ્રામ /એકર

વધુ વિગત જાણવા માટે લોગ ઈન કરો

લોગ ઈન