ક્રિસ્ટલ એસ્ટાર (થાયોમીથોક્ઝામ 25% ડબલ્યુજી)

રેટિંગ: | 0.00

  • તે ઈયળો અને ચુસીયા જીવાતને નિયંત્રિત કરવાનું કામ કરે છે 
  • પ્રમાણ : 100-200 ગ્રામ/એકર

વધુ વિગત જાણવા માટે લોગ ઈન કરો

લોગ ઈન