ક્રિસ્ટલ કોન્ટેક્ટ પ્લસ ( હેક્સાકોનાઝોલ 5% એસસી)

રેટિંગ: | 0.00

  • મુખ્ય રોગો : શેથ બ્લાઈટ,ભૂકીછારો,પાન પરના ટપકા (ટીકા ) ,કોહવારો
  • પ્રમાણ : 200-400 મિલી/એકર

વધુ વિગત જાણવા માટે લોગ ઈન કરો

લોગ ઈન