ક્રિસ્ટલ કોમુડોર(ઇમીડાકલોપ્રીડ 17.8%એસએલ)

રેટિંગ: | 0.00

  • મુખ્ય જીવાત :મોલો મશી , સફેદ માખી , લીલી પોપટી , થ્રિપ્સ,કંટીના ચુસીયા
  • પ્રમાણ :200-300મિલી /એકર

વધુ વિગત જાણવા માટે લોગ ઈન કરો

લોગ ઈન