ક્રિસ્ટલ ગ્લાયકોલ (ગ્લાયફોસેટ 41 % એસએલ)

મુખ્ય મુદ્દા:

  • મુખ્ય નિંદામણ: તમામ પ્રકારના પહોળા અને સાંકડા પાંદડા,વિવિધ પ્રકારના નીંદણ
  • પ્રમાણ : 800-1200 મિલી/એકર

વધુ વિગત જાણવા માટે લોગ ઈન કરો

લોગ ઈન