ક્રિસ્ટલ રૃટોન(હેક્સાકોનાઝોલ 5% ઇસી)

રેટિંગ: | 0.00

  • મુખ્ય રોગો : છાતરો સુકારો , ભૂકી છરો, પાનના ટીક્કા, ગેરુ
  • પ્રમાણ : 400-600 મિલી/એકર

વધુ વિગત જાણવા માટે લોગ ઈન કરો

લોગ ઈન