ક્રિસ્ટલ રોકર( ડાયમેથોએટ 30% ઇસી)

રેટિંગ: | 0.00

  • મુખ્ય જીવાત : સફેદ માખી , ગાભમારાની ઈયળ,મોલો , લીફ હોપર્સ, લીલી પોપટી , ગાભમારાની ઈયળ ,થ્રીપ્સ,મિલી બગ , હોપર
  • પ્રમાણ :260-1200મિલી /એકર

વધુ વિગત જાણવા માટે લોગ ઈન કરો

લોગ ઈન