ક્રિસ્ટલ લમથોન (થાયોમીથોક્ઝામ 12.6% + લેમ્બડાસાયહેલોથ્રિન 9.5% ઝેડસી)

મુખ્ય મુદ્દા:

  • મુખ્ય જીવાત :લીલા તડતડીયા, મોલો, થ્રીપ્સ, જીંડવાની ઈયળ,સાંઠાની માખી, થડની ઈયળ,સફેદ માખી અને ફળ કોરી ખાનાર ઈયળ, ઘોડિયા ઈયળ,ગાભમારાની ઈયળ
  • પ્રમાણ :80-100 મિલી /એકર

વધુ વિગત જાણવા માટે લોગ ઈન કરો

લોગ ઈન