ક્રિસ્ટલ સલ્ફરગોલ્ડ (સલ્ફર 80% ડબ્લ્યુજી)

રેટિંગ: | 0.00

  • મુખ્ય રોગો : ભુકીછારો,કોહવારો ,પાન પરના ટપકા (ટીકા )
  • પ્રમાણ : 3-5  કિગ્રા /એકર

વધુ વિગત જાણવા માટે લોગ ઈન કરો

લોગ ઈન