જયનિત દેવતા રિસર્ચ હાઈબ્રીડ દિવેલા (૧ કિગ્રા)

મહત્તમ વેચાણ કિંમત : ₹651 (તમામ કર સહીત)
રેટિંગ: | 0.00

  • લીલા રંગનો ત્રણ છારીવાળો છોડ
  • વધુ ડાળીયો તથા લાંબી ભરાવદાર માળો

વધુ વિગત જાણવા માટે લોગ ઈન કરો

લોગ ઈન