જયનિત પ્રાઈમ રિસર્ચ તલ (૫૦૦ ગ્રામ)

મહત્તમ વેચાણ કિંમત : ₹321 (તમામ કર સહીત)
રેટિંગ: | 0.00

  • એક સોટીવાળી ૧૦૦ થી ૧૨૦ સે.મી. ઊંચાઈ ધરાવતી જાત
  • ચોમાસુ તથા ઉનાળુ બંને રૂતુ માટે તેમજ ઓછા પાણીમાં પણ વાવણીલાયક

વધુ વિગત જાણવા માટે લોગ ઈન કરો

લોગ ઈન