જયનિત લીડર ગમ ગુવાર એક સોટી વાળા (૨ કિગ્રા)

મહત્તમ વેચાણ કિંમત : ₹501 (તમામ કર સહીત)
રેટિંગ: | 0.00

  • સોટીયા પ્રકારનો ૧૧૦ થી ૧૨૫ સે.મી. ઉંચાઇ ધરાવતો છોડ
  • ઝૂમખમાં લાગતી તેમજ એક સાથે પાકતી શિંગો તથા શીંગો ખરવા અને તુટવા સામે સહનશીલ જાત

વધુ વિગત જાણવા માટે લોગ ઈન કરો

લોગ ઈન