જયનિત શંકરા હાઈબ્રીડ મકાઈ (૪ કિગ્રા)

મહત્તમ વેચાણ કિંમત : ₹1001 (તમામ કર સહીત)
રેટિંગ: | 0.00

  • આકર્ષક સફેદ, ગોળ તેમજ મધ્યમ નાના કદના દાણાવાળી વધારે ઉત્પાદન આપતી જાત
  • ચોમાસુ તેમજ શિયાળુ બંને ઋતુ માટે અનુકૂળ વધારે ઘાસચારો આપતી જાત

વધુ વિગત જાણવા માટે લોગ ઈન કરો

લોગ ઈન