જયનિત-૫૧ રિસર્ચ જીરું (૨ કિગ્રા)

રેટિંગ: | 0.00

  • આશરે ૧૦૫ થી ૧૧૦ દિવસના ગાળામાં પાકતી જાત
  • બીજ થાયમેથોક્ઝામ તથા ઇમિડાક્લોપ્રીડથી કોટેડ હોવાથી રસ ચૂસતી જીવાત તથા ફૂગ સામે રક્ષણ
  • ૪૫ થી ૫૦ સેમી ઉંચાઈવાળો, સુકારા સામે પ્રતિકારક શક્તિ ધરાવતો છોડ
  • મુખ્ય ડાળી સાથે વધુ સંખ્યામાં પેટ ડાળીઓ તથા વધુ ફૂલ ધરાવતો છોડ હોવાથી ઊંચું ઉત્પાદન
  • છોડ ઉપર ૫૦% ફૂલ આશરે ૬૦ થી ૬૨ દિવસ પછી જોવા મળશે

વધુ વિગત જાણવા માટે લોગ ઈન કરો

લોગ ઈન