ધનલક્ષ્મી ૨૮ ડી ૩૧ હાઇબ્રિડ દિવેલા (૧ કિગ્રા)

રેટિંગ: | 0.00

  • સુકારા સામે પ્રતિકારક જાત 
  • ઘોડિયા ઈયળ  તેમજ લશ્કરી ઇયળ સામે પ્રતિકારક
  • મધ્યમ વહેલી પાકતી જાત
  • ૧૩ થી ૧૫ શાખાઓ

વધુ વિગત જાણવા માટે લોગ ઈન કરો

લોગ ઈન