પોકાર અક્ષતિ હાઈબ્રીડ ભીંડા (૨૫૦ ગ્રામ )

મહત્તમ વેચાણ કિંમત : ₹1250 (તમામ કર સહીત)
રેટિંગ: | 0.00

  • પહેલી વીણી :- 45 – 50 દિવસ
  • શિંગનો રંગ :- ઘાટો લીલો
  • શિંગની લંબાઈ :- 8-10 સે.મી.
  • છોડની ઊંચાઈ :- મધ્યમ
  • સહનશીલ :- પીળી નસનો રોગ (YVMV) અને પાન વળવાના રોગ (ELCV) સામે સહનશીલ જાત

વધુ વિગત જાણવા માટે લોગ ઈન કરો

લોગ ઈન