પોકાર કંચન-11 હાઈબ્રીડ મકાઈ (૪ કિગ્રા )

મહત્તમ વેચાણ કિંમત : ₹1550 (તમામ કર સહીત)
રેટિંગ: | 0.00

  • છોડની ઊંચાઈ :- 200-210 cm
  • પાકવાના દિવસો :- વાવેતર ના 110-120 દિવસ પછી
  • છોડનો વિકાસ :- ઉભડી
  • ડાળીઓનો કલર :- લીલો
  • પાંદડાનો કલર :- લીલો
  • રેસાઓનો કલર :- જાંબલી
  • ડોડાનો આકાર :- નળાકાર
  • દાણાનો કલર :- પીળો
  • દાણાની સાઈઝ :- જાડા અને ગોળ
  • દાણા નો પ્રકાર :- અર્ધ ફ્લિનટ

વધુ વિગત જાણવા માટે લોગ ઈન કરો

લોગ ઈન