પોકાર મહારાની રિસર્ચ તલ (૫૦૦ ગ્રામ)

મહત્તમ વેચાણ કિંમત : ₹220 (તમામ કર સહીત)
રેટિંગ: | 0.00

  • છોડની ઊંચાઈ :- 89-90 cm
  • ડાળીઓની સંખ્યા :- 1-3
  • પાકવાના દિવસો :- વાવેતર ના 82 દિવસ પછી
  • બીજ નો રંગ :- સફેદ
  • તેલ ની ટકાવારી :- 48-50 %
  • લક્ષણો :- ઊંચી ઉપજ ક્ષમતા અને ટૂંકો સમયગાળો

વધુ વિગત જાણવા માટે લોગ ઈન કરો

લોગ ઈન