મુખ્ય નિંદામણ : વાર્ષિક ઘાસ અને પોહળા પાંદડાવાળા નીંદણનું નિયંત્રણ પ્રમાણ : 400-800 ગ્રામ /એકર

રેટિંગ: | 0.00

  • ફૂલો પછી પાક અને ફળ વિકાસ માટે વાપરી શકાય છે
  • પ્રમાણ : 200-500 મિલી/એકર

વધુ વિગત જાણવા માટે લોગ ઈન કરો

લોગ ઈન