મેક્સિમા એક્સેલ 71 (ગ્લાયફોસેટ 71 % SL) નીંદામણનાશક

રેટિંગ: | 0.00

  • પ્રકાર :બિન-પસંદગીયુક્ત અને પોસ્ટ-ઇમર્જન્ટ
  • કાર્યવાહીની રીત:સિસ્ટેમિક
  • લક્ષિત નીંદણ :બધા નીંદણ (બિન-પસંદગીયુક્ત) ને મારવા, ઉભા પાક ન હોય તો જ વાપરો

વધુ વિગત જાણવા માટે લોગ ઈન કરો

લોગ ઈન