મેક્સિમા ડુરાંટો બાયો સ્ટિમ્યુલન્ટ (૧૦ મીલી)

રેટિંગ: | 0.00

  • પીળા પડેલા પાક માટે નું લીલું લોહી
  • ડુરાન્ટો એ પાકનું પોતાનું રસોડું છે
  • પાક ની ખોરાક બનાવવાની શક્તિ બેવડાય છે
  • જે તેના વિકાસ અને વૃદ્ધિ માં પરિણામે
  • રોગ-જીવાત, અપૂરતા પોષણ, એકધારા વરસાદથી પીળા પડીને મુરઝાતા પાક માટે જીવનદાન છે
  • પાક ને આપે તત્કાલ તાકાત

વધુ વિગત જાણવા માટે લોગ ઈન કરો

લોગ ઈન