રેમિક ઉત્સવ રિસર્ચ રીંગણ (૧૦ ગ્રામ)

મહત્તમ વેચાણ કિંમત : ₹160 (તમામ કર સહીત)
રેટિંગ: | 0.00

  • વધુ ઉત્પાદન આપતો નાનો છોડ
  • ગોળાકાર ફળ જાંબલી રંગનાં રીંગણ
  • પહેલી વીણી ફેરરોપણી પછી ૭૦ ૭૫ દિવસે
  • ફળનો વજન ૨૦૦-૨૫૦ ગ્રામ
  • ઉત્તમ સ્વાદ અને લાંબા ગાળાનાં પરિવહનને અનુકૂળ

વધુ વિગત જાણવા માટે લોગ ઈન કરો

લોગ ઈન