રેમિક કસ્તુરી રિસર્ચ ડુંગળી (૫૦૦ ગ્રામ)

મહત્તમ છૂટક કિંમત : ₹2000
મુખ્ય મુદ્દા:

  • ૧૦૦ ગ્રામનો ફળ વજન
  • ગોળાકાર ફળ
  • ફેરરોપણી પછી ૧૦૦-૧૧૦ દિવસે પાકતી જાત
  • આકર્ષક લાલ કલર
  • ચોમાસું અને શિયાળુ બન્ને સીઝનમાં પાકતી જાત
  • ઉચ્ચ ઉત્પાદન આપતી જાત
  • વાવેતર નો સમય : શિયાળુ, ચોમાસુ

વધુ વિગત જાણવા માટે લોગ ઈન કરો

લોગ ઈન