રેમિક લોક-૧ ઘઉં (૪૦ કિ.ગ્રા.)

રેટિંગ: | 0.00

  • સમયગાળો 100-105 દિવસ
  • અંબર રંગીન સખત અને ઘાટા અનાજ
  • સમયસર અને મોડી વાવણી માટે યોગ્ય ઉચ્ચ ફળદ્રુપતા સિંચાઈની સ્થિતિ મર્યાદિત સિંચાઈ હેઠળ યોગ્ય
  • ઉપજ 30-40 ક્વિન્ટલ/હેક્ટર

વધુ વિગત જાણવા માટે લોગ ઈન કરો

લોગ ઈન