રેમિક વરદાન રિસર્ચ વાલોળ પાપડી (૨૫૦ ગ્રામ)

મહત્તમ વેચાણ કિંમત : ₹240 (તમામ કર સહીત)
રેટિંગ: | 0.00

  • વધુ ઉત્પાદન ધરાવતો ઝડપથી ઉગતો વેલો
  • શીંગની લંબાઈ ૭-૮ સે.મી.
  • એક જુથમાં ૧૦-૧૨ શીંગ
  • લીલા રંગની શીંગ
  • પહેલી વીણી ૪૫-૫૦ દિવસે
  • વહેલી પાકતી જાત
  • વાવેતર નો સમય : ચોમાસુ

વધુ વિગત જાણવા માટે લોગ ઈન કરો

લોગ ઈન