રેમિક વિટાપી રિસર્ચ કંકોડા (૧૦૦ ગ્રામ)

મહત્તમ વેચાણ કિંમત : ₹370 (તમામ કર સહીત)
રેટિંગ: | 0.00

  • વેલો પાતળા અને ફેલાતા હોય છે જે વાયર અથવા ઝાળી પર ઉગે છે
  • તેમાં નાના પાંદડા, નાના પીળા ફૂલો હોય છે
  • તે નાના, આકર્ષક ઘેરા લીલા રંગની છે
  • જે ગોળાકાર અથવા અંડાકાર ફળો ધરાવે છે

વધુ વિગત જાણવા માટે લોગ ઈન કરો

લોગ ઈન