રેમિક વેગન રિસર્ચ રીંગણ (૧૦ ગ્રામ)

મહત્તમ વેચાણ કિંમત : ₹180 (તમામ કર સહીત)
રેટિંગ: | 0.00

  • પુષ્કળ પાંદડા ધરાવતો ઝાડવાળો છોડ છે.
  • ફળો મોટા આકર્ષક લીલા રંગના સાથે સહેજ અંડાકાર આકારના હોય છે.
  • 35 ગ્રામ થી 50 ગ્રામ કદ ધરાવતાં ફળ છે.
  • ફળનો પલ્પ સફેદ નરમ અને કોમળ હોય છે.
  • ફળો જેમાં બીજની સંખ્યા ઓછી હોય છે
  • .ટેસ્ટ અને સુગંધમાં સારા ફળો ધરાવે છે.

વધુ વિગત જાણવા માટે લોગ ઈન કરો

લોગ ઈન