રેમિક સુપર ધાણા (૫ કિલો)

મહત્તમ વેચાણ કિંમત : ₹950 (તમામ કર સહીત)
રેટિંગ: | 0.00

  • કંપની સંશોધિત ધાણા બીજ
  • પેટ ડાળીની સંખ્યા ખુબ જ વધારે એક સાથે પાકતી જાત
  • મધ્યમ ઊંચાઈ ધરાવતો મજબૂત છોડ
  • સુકારા સામે પ્રતિકારક જાત
  • મોટો દાણો વધારે બજાર ભાવ

વધુ વિગત જાણવા માટે લોગ ઈન કરો

લોગ ઈન