રેમિક હોલમાર્ક ધાણી બીજ (૩ કિલો)

મહત્તમ છૂટક કિંમત : ₹650
મુખ્ય મુદ્દા:

  • કંપની સંશોધિત બીજ
  • પેટા ડાળીઓની સંખ્યા ખુબજ વધારે
  • એક સાથે પાકતી જાત
  • મધ્યમ ઊંચાઈ ધરાવતો મજબૂત છોડ
  • સુકારા સામે પ્રતિકારક જાત
  • મધ્યમ દાણો વધારે બજાર ભાવ

વધુ વિગત જાણવા માટે લોગ ઈન કરો

લોગ ઈન