વેસ્ટર્ન અંબર સંશોધિત મગફળી (૧૦ કિલો)

મહત્તમ વેચાણ કિંમત : ₹1860 (તમામ કર સહીત)
રેટિંગ: | 0.00

  • ઉભડી પ્રકારની જાત હોવાથી વર્ષા ઋતુ અને ઉનાળુ ઋતુમાં વાવેતર કરી શકાય છે.
  • છોડની ઉચાઇ મધ્યમ, ડાળિયો લાંબી અને ઊભી રહે છે.
  • ડાળિયોની સંખ્યા ૮-૧૦.
  • મધ્યમ મોડી પાકતી જાત, વર્ષા ઋતુ : ૧૧૦ - ૧૧૫ દિવસ, ઉનાળુ ઋતુ : ૧૧૫- ૧૨૦ દિવસ ડોડવા ઝુંમખામાં આવે છે અને એક સાથે વિકાસ પામે છે.
  • ડોડવાના ફોતરા પાતળા હોય છે.
  • દાણાની ઉપજ ૬૭ - ૭૦ ટકા.
  • દાણા મોટા અને આકર્ષક.
  • તેલના ટકા : પર -૫૫.
  • દાણાની મધ્યમ સમયની સુષુસ્તાવસ્થા જીનેટીક ગુણધર્મ.
  • ટીક્કા, બડનેક્રોસીસ અને ગેરૂ રોગ સામે પ્રતિકારક.

વધુ વિગત જાણવા માટે લોગ ઈન કરો

લોગ ઈન