વેસ્ટર્ન કર્મવીર સંશોધિત રાયડો (૧ કિલો)

મહત્તમ વેચાણ કિંમત : ₹630 (તમામ કર સહીત)
રેટિંગ: | 0.00

  • પિયત અને બિન પિયત વાવેતર માટે યોગ્ય છે.
  • વહેલી પાક્તી જાત, ૮૦ થી ૯૦ દિવસ.
  • ઓછી ઉચાઇ, ૮૦ થી ૯૦ સે.મી. લાંબી ૧૫-૧૮ શાખાઓ ઉપશાખાઓ.
  • મધ્યમ લંબાઇની સીંગો એકી સાથે પાકે છે.
  • સીંગો પાક્યા બાદ સીગોમાંથી દાણા ખરતા નથી.
  • દાણા મોટા, ૧૦૦૦ દાણાનું વજન ૬.૫ થી ૭ ગ્રામ.
  • અલ્ટરનેરીયા, સફેદ રાતળો તથા ડાઉની મિડલ્યુ રોગ સામે મધ્યમ પ્રતિકારક.
  • બીજમાં તેલનું પ્રમાણ ૪૫ થી ૪૮ ટકા હોય છે.

વધુ વિગત જાણવા માટે લોગ ઈન કરો

લોગ ઈન